วิสัยทัศน์/พันธกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผู้นำนวัตกรรมการศึกษาด้านบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจหลักของคณะ
    • การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
    • การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม
    • การบริการวิชาการสู่สังคม ชุมชน
    • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
    • บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล