สมัครเรียน ปวช ปี 2568 ที่เปิดสอนในจังหวัดลพบุรี

ข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช ปี 2568 ของสถาบันการศึกษาในจังหวัดลพบุรี ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568 โดยมีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร ปวช จำนวน 7 สถานบันการศึกษา 68 หลักสูตรระดับ ปวช ที่เปิดสอน ดังนี้

  1. วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล / ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี / ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์
  3. วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง / ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  4. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง / ระดับ ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างซ่อมบำรุง
  5. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี / ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
  6. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 / ระดับ ปวช. ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี การโรงเเรม
  7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ระดับ ปวช. พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
  8. ค่าเทอม ปวส :  บาท
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร    
ลำดับ สถานศึกษา ระดับการศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน รูปแบบ ประเภท
1 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
2 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
3 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทั่วไป ปกติ
4 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง ทั่วไป ปกติ
5 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ปกติ
6 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ทั่วไป ปกติ
7 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป ปกติ
8 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ปวช. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ การจัดการเกษตรอาหารปลอดภัย ทั่วไป อศ.กช
9 ปวช. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ การผลิตพืช ทั่วไป เกษตรปฏิรูป
10 ปวช. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ การผลิตพืช MEP เกษตรปฏิรูป
11 ปวช. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ การผลิตสัตว์ ทั่วไป เกษตรปฏิรูป
12 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน ทั่วไป ปกติ
13 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
14 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ทวิภาคี
15 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ทั่วไป ปกติ
16 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
17 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
18 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ทั่วไป ปกติ
19 ปวช. อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ ทั่วไป ปกติ
20 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน ทั่วไป ทวิภาคี
21 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทั่วไป ทวิภาคี
22 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ทั่วไป ทวิภาคี
23 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
24 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ปวช. คหกรรม คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ทั่วไป ปกติ
25 ปวช. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ทั่วไป ปกติ
26 ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั่วไป ปกติ
27 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
28 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
29 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
30 ปวช. ศิลปกรรม การออกแบบ การออกแบบ ทั่วไป ปกติ
31 ปวช. ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก ทั่วไป ปกติ
32 ปวช. ศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ทั่วไป ปกติ
33 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ทั่วไป ปกติ
34 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทั่วไป ปกติ
35 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป ปกติ
36 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ทั่วไป ปกติ
37 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ทั่วไป ปกติ
38 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ปกติ
39 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ทั่วไป ปกติ
40 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ทั่วไป ปกติ
41 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป ปกติ
42 ปวช. อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ ทั่วไป ปกติ
43 ปวช. อุตสาหกรรม โยธา โยธา ทั่วไป ปกติ
44 ปวช. อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ทั่วไป ปกติ
45 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม ทั่วไป ปกติ
46 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
47 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
48 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทั่วไป ปกติ
49 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง ทั่วไป ปกติ
50 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ปกติ
51 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ทั่วไป ปกติ
52 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป ปกติ
53 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม ทั่วไป ปกติ
54 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ปวช. คหกรรม คหกรรมศาสตร์ คหกรรมเพื่อการโรงแรม ทั่วไป ปกติ
55 ปวช. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ทั่วไป ปกติ
56 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
57 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
58 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ผู้เข้าเรียน
59 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
60 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทั่วไป ทวิภาคี
61 ปวช. ศิลปกรรม การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย ทั่วไป ปกติ
62 ปวช. ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก ทั่วไป ปกติ
63 ปวช. ศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม ทั่วไป ปกติ
64 ปวช. ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์ ทั่วไป ปกติ
65 ปวช. ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์ ทั่วไป ผู้เข้าเรียน
66 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ทั่วไป ปกติ
67 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ทั่วไป ผู้เข้าเรียน
68 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม ทั่วไป ปกติ

1. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ที่อยู่ : 323 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1083, 0-3641-2328 โทรสาร : 0-3641-1666 Website : www.lbtech.ac.th E-mail : lopburi@lbtech.ac.th

2. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 ที่อยู่ : 205 หมู่ 5 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ : 036680391
โทรสาร : 036680391 Website : www.lbtc2.ac.th E-mail : lopburi02@gmail.com และ lbtech2@lbtc2.ac.th

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ที่อยู่ : 139 หมู่ 6 ถ.สระแก้ว-ป่าหวาย อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3662-6242, 0-3642-1245 โทรสาร : 0-3642-1245 Website : www.lbvoc.ac.th E-mail : lbvoc.th@gmail.com

4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ที่อยู่ : 26 หมู่ 4 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 โทรศัพท์ : 0-3649-1370, 0-3663-9312 โทรสาร : 0-3649-1370, 0-3663-9312 Website : www.kasetlopburi.ac.th E-mail : kasetlopburi@hotmail.com

5. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ที่อยู่ : 100 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3642-0950
โทรสาร : 0-3642-4929 Website : www.lpc.ac.th E-mail : lopburi07ptc@hotmail.com

6. วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง) ที่อยู่ : 343 หมู่ 1 ถ.สุรนารายณ์ ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ : 0-3670-8093 โทรสาร : 0-3670-8094 Website : www.ksr.ac.th E-mail : kicec.std2001@gmail.com

7. วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ที่อยู่ : 221 หมู่ 1 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ : 0-3646-2050 โทรสาร : 0-3646-2050 Website : chaibadan.ac.th E-mail : padmook@hotmail.com

8. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง (ชื่อเดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย) ที่อยู่ : 555 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230 โทรศัพท์ : 061-416-8819 โทรสาร : – Website : www.sugartech.ac.th E-mail : –