สมัครเรียน ปวช ปี 2568 ที่เปิดสอนในจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช ปี 2568 ของสถาบันการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568 โดยมีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร ปวช จำนวน 6 สถานบันการศึกษา 55 หลักสูตรระดับ ปวช ที่เปิดสอน ดังนี้

1. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ

ค่าเทอม ปวช :  บาท

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ

ค่าเทอม ปวช :  บาท

3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เกษตรศาสตร์ พณิชยการ

ค่าเทอม ปวช :  บาท

4. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ค่าเทอม ปวช :  บาท

5. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ

ค่าเทอม ปวช :  บาท

6. วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ค่าเทอม ปวช :  บาท

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ลำดับ สถานศึกษา ระดับการศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน รูปแบบ ประเภท
1 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
2 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
3 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างเชื่อมโลหะ อุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร ทั่วไป ปกติ
4 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ปกติ
5 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ทั่วไป ปกติ
6 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป ปกติ
7 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
8 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
9 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
10 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทั่วไป ปกติ
11 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป ปกติ
12 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ทั่วไป ปกติ
13 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ปกติ
14 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ทั่วไป ปกติ
15 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป ปกติ
16 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ปวช. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ การจัดการเกษตรอาหารปลอดภัย ทั่วไป เกษตรปฏิรูป
17 ปวช. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ การจัดการเกษตรอาหารปลอดภัย ทั่วไป อศ.กช
18 ปวช. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ การผลิตพืช ทั่วไป เกษตรปฏิรูป
19 ปวช. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ การผลิตสัตว์ ทั่วไป เกษตรปฏิรูป
20 ปวช. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ผลิตสัตว์น้ำ ทั่วไป เกษตรปฏิรูป
21 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั่วไป ปกติ
22 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ โลจิสติกส์ ทั่วไป ปกติ
23 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ทั่วไป ปกติ
24 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทั่วไป ปกติ
25 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป ปกติ
26 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ทั่วไป ปกติ
27 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ทั่วไป ปกติ
28 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ปกติ
29 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ทั่วไป ปกติ
30 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ ทั่วไป ปกติ
31 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ทั่วไป ปกติ
32 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป ปกติ
33 ปวช. อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทั่วไป ปกติ
34 ปวช. อุตสาหกรรม โยธา โยธา ทั่วไป ปกติ
35 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
36 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
37 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ทั่วไป ปกติ
38 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง ทั่วไป ปกติ
39 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ปกติ
40 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ทั่วไป ปกติ
41 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
42 ปวช. อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี การดนตรี การดนตรี ทั่วไป ปกติ
43 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปวช. คหกรรม คหกรรมศาสตร์ คหกรรมเพื่อการโรงแรม ทั่วไป ปกติ
44 ปวช. คหกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น ทั่วไป ปกติ
45 ปวช. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ทั่วไป ปกติ
46 ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ ทั่วไป ปกติ
47 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน ทั่วไป ปกติ
48 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
49 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
50 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
51 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทั่วไป ทวิภาคี
52 ปวช. ศิลปกรรม การออกแบบ การออกแบบ ทั่วไป ปกติ
53 ปวช. ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก ทั่วไป ปกติ
54 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ทั่วไป ปกติ
55 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม ทั่วไป ปกติ

1. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ที่อยู่ : 74ถ.ขุนช้าง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ : 0-3552-2101 โทรสาร : 0-3552-3807 Website : www.stc.ac.th E-mail : yeen_jo@hotmail.com

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่อยู่ : 279 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ : 0-3551-1355
โทรสาร : 0-3552-4022 Website : www.spvc.ac.th E-mail : admin.spvc@hotmail.com

3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ที่อยู่ : 288 หมู่ 1 ถ.อู่ทอง-บ้านไร่ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โทรศัพท์ : 0-3559-5055, 0-3559-5056 โทรสาร : 0-3559-5055 Website : www.spcat.ac.th E-mail : suphanatc@hotmail.com

4. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ที่อยู่ : 166/1 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ : 0-3551-1880 โทรสาร : 0-3552-3890 Website : www.bunharnpoly.ac.th E-mail : praphask@gmail.com

5. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ที่อยู่ : 25 หมู่ 10 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ : 0-3555-3045, 0-3556-4750 โทรสาร : 0-3556-4750 Website : www.uic.ac.th E-mail : uicacth@hotmail.com

6. วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ที่อยู่ : 198 หมู่ 6 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ : 0-3555-2105
โทรสาร : 0-3555-2105, 0-3553-2411 Website : www.siace.ac.th E-mail : siace@siace.ac.th