สมัครเรียน ปวช ปี 2568 ที่เปิดสอนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช ปี 2568 ของสถาบันการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568 โดยมีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร ปวช จำนวน 8 สถานบันการศึกษา 68 หลักสูตรระดับ ปวช ที่เปิดสอน ดังนี้

1. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ระดับ ปวช. การก่อสร้าง การต่อเรือ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
3. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ระดับ ปวช. เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ
6. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
7. วิทยาลัยการอาชีพเสนา ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
8. วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช ที่เปิดรับสมัคร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2568
ลำดับ สถานศึกษา ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน รูปแบบ ประเภท
1 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
2 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
3 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ทั่วไป ปกติ
4 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ปกติ
5 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ทั่วไป ปกติ
6 วิทยาลัยการอาชีพเสนา ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
7 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
8 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
9 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ทั่วไป ปกติ
10 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป ปกติ
11 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ปกติ
12 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ทั่วไป ปกติ
13 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป ปกติ
14 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ปวช. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ การผลิตพืช ทั่วไป เกษตรปฏิรูป
15 ปวช. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ช่างเกษตร ทั่วไป เกษตรปฏิรูป
16 ปวช. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ธุรกิจเกษตร ทั่วไป เกษตรปฏิรูป
17 ปวช. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ทั่วไป ทวิภาคี
18 ปวช. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ทั่วไป ทวิภาคี
19 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
20 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
21 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ทั่วไป ปกติ
22 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทั่วไป ปกติ
23 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างต่อเรือ ต่อเรือโลหะ ทั่วไป ปกติ
24 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ปกติ
25 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ทั่วไป ปกติ
26 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป ปกติ
27 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ด้อยโอกาส
28 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ทั่วไป ด้อยโอกาส
29 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ด้อยโอกาส
30 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ทั่วไป ด้อยโอกาส
31 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปวช. คหกรรม คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ทั่วไป ปกติ
32 ปวช. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ทั่วไป ปกติ
33 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน ทั่วไป ปกติ
34 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
35 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
36 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
37 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทั่วไป ทวิภาคี
38 ปวช. ศิลปกรรม การออกแบบ การออกแบบ ทั่วไป ปกติ
39 ปวช. ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์ ทั่วไป ปกติ
40 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ทั่วไป ปกติ
41 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม ทั่วไป ทวิภาคี

1. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ : 29 ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0-3524-5144-6 โทรสาร : 0-3532-1956 Website : www.ayuttech.ac.th E-mail : np_cc49@hotmail.com

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ : 25 หมู่ 2 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 0-3525-1491 โทรสาร : 0-3525-1491 Website : www.ayutthaya-ship.ac.th E-mail : webmaster@ayutthaya-ship.ac.th

3. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่อยู่ : 55 หมู่ 9 ถ.โรจนะ-อุทัย ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ : 0-3535-0661-2, 0-3522-2679 โทรสาร : 0-3535-6541-2, 0-3522-6279 ต่อ 23 Website : www.aitc.ac.th
E-mail : nual-prang@hotmail.com

4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ : 2 หมู่ 4 ถ.เดชาวุธ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0-3524-1211 โทรสาร : 0-3524-1211 Website : www.ayutthaya_ship.ac.th E-mail : wepmaster@ayutthaya_ship.ac.th

5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ที่อยู่ : เลขที่ 59 หมู่ 1 ต.โพธิ์แตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์ : 0-3570-4152 โทรสาร : 0-357-041-52 ต่อ 102 Website : www.kasetbangsai.ac.th E-mail : kasetbangsai@gmail.com

6. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ : 131 หมู่ 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 0-3521-3334, 0-3533-5237 โทรสาร : 0-3533-5965 Website : www.apc.ac.th E-mail : apc@apc.ac.th

7. วิทยาลัยการอาชีพเสนา ที่อยู่ : 68 หมู่ 4 ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์ : 0-3578-6039
โทรสาร : 0-3578-6038 Website : www.senavec.ac.th E-mail : : senavecg@gmail.com

8. วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 โทรศัพท์ : 0-3585-0800
โทรสาร : 0-3585-0799 Website : www.mice.ac.th E-mail : –