สมัครเรียน ปวส ที่เปิดสอนในจังหวัดลพบุรี

ข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส ปี 2568 ของสถาบันการศึกษาในจังหวัดลพบุรี ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568 โดยมีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร ปวส จำนวน 7 สถานบันการศึกษา 87 หลักสูตรระดับ ปวส ที่เปิดสอน ดังนี้

  1. วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล / ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้า
  2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์
  3. วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง/ ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ (การจัดการทั่วไป เทียบโอนประสบการณ์)
  4. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง/ ระดับ ปวส. การจัดการสำนักงาน เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง
  5. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การออกแบบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง วิจิตรศิลป์ อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์
  6. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 ระดับ ปวส.ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างก่อสร้าง เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล บัญชี การโรงเเรม
  7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมอาหาร
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ลำดับ สถานศึกษา ระดับการศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน รูปแบบ ประเภท
1 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
2 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ทวิภาคี
3 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ปกติ
4 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ทวิภาคี
5 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป ปกติ
6 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
7 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต ทั่วไป ทวิภาคี
8 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ปกติ
9 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
10 ปวส. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทั่วไป ปกติ
11 ปวส. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทั่วไป ทวิภาคี
12 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ปวส. เกษตรกรรม พืชศาสตร์ พืชไร่ ทั่วไป ปกติ
13 ปวส. เกษตรกรรม พืชศาสตร์ พืชไร่ ทั่วไป ทวิภาคี
14 ปวส. เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การผลิตสัตว์ ทั่วไป ปกติ
15 ปวส. เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การผลิตสัตว์ ทั่วไป ทวิภาคี
16 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน ทั่วไป ปกติ
17 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ทวิภาคี
18 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ทวิภาคี
19 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
20 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
21 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
22 ปวส. อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทั่วไป ปกติ
23 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน ทั่วไป ทวิภาคี
24 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ทั่วไป ทวิภาคี
25 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
26 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ปวส. คหกรรม การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม ทั่วไป ทวิภาคี
27 ปวส. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ทั่วไป ปกติ
28 ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ทั่วไป ปกติ
29 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั่วไป ปกติ
30 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั่วไป ทวิภาคี
31 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
32 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ทวิภาคี
33 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
34 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ปกติ
35 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ทวิภาคี
36 ปวส. ศิลปกรรม ดิจิทัลกราฟิก ดิจิทัลกราฟิก ทั่วไป ทวิภาคี
37 ปวส. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทั่วไป ปกติ
38 ปวส. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทั่วไป ทวิภาคี
39 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ทั่วไป ปกติ
40 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ทั่วไป ทวิภาคี
41 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
42 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป ปกติ
43 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
44 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ทั่วไป ทวิภาคี
45 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ ทั่วไป ปกติ
46 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ ทั่วไป ทวิภาคี
47 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ทั่วไป ปกติ
48 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ทั่วไป ทวิภาคี
49 ปวส. อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ทั่วไป ปกติ
50 ปวส. อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทั่วไป ปกติ
51 ปวส. อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ทั่วไป ทวิภาคี
52 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม ทั่วไป ปกติ
53 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม ทั่วไป ทวิภาคี
54 ปวส. อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทั่วไป ปกติ
55 ปวส. อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
56 ปวส. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทั่วไป ปกติ
57 ปวส. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทั่วไป ทวิภาคี
58 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั่วไป ทวิภาคี
59 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ทวิภาคี
60 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป สมทบ
61 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ทวิภาคี
62 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป สมทบ
63 ปวส. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทั่วไป ทวิภาคี
64 ปวส. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทั่วไป สมทบ
65 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
66 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป สมทบ
67 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ทั่วไป ทวิภาคี
68 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ทั่วไป สมทบ
69 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
70 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป สมทบ
71 ปวส. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทั่วไป ทวิภาคี
72 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั่วไป ทวิภาคี
73 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั่วไป สมทบ
74 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ปวส. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ทั่วไป ปกติ
75 ปวส. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ทั่วไป ทวิภาคี
76 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทั่วไป ทวิภาคี
77 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
78 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
79 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป สมทบ
80 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ทวิภาคี
81 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป สมทบ
82 ปวส. ศิลปกรรม การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย ทั่วไป ปกติ
83 ปวส. ศิลปกรรม ดิจิทัลกราฟิก ดิจิทัลกราฟิก ทั่วไป ปกติ
84 ปวส. ศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม ทั่วไป ปกติ
85 ปวส. ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ ทั่วไป ปกติ
86 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ทั่วไป ทวิภาคี
87 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั่วไป ทวิภาคี

1. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ที่อยู่ : 323 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1083, 0-3641-2328 โทรสาร : 0-3641-1666 Website : www.lbtech.ac.th E-mail : lopburi@lbtech.ac.th

2. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 ที่อยู่ : 205 หมู่ 5 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ : 036680391
โทรสาร : 036680391 Website : www.lbtc2.ac.th E-mail : lopburi02@gmail.com และ lbtech2@lbtc2.ac.th

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ที่อยู่ : 139 หมู่ 6 ถ.สระแก้ว-ป่าหวาย อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3662-6242, 0-3642-1245 โทรสาร : 0-3642-1245 Website : www.lbvoc.ac.th E-mail : lbvoc.th@gmail.com

4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ที่อยู่ : 26 หมู่ 4 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 โทรศัพท์ : 0-3649-1370, 0-3663-9312 โทรสาร : 0-3649-1370, 0-3663-9312 Website : www.kasetlopburi.ac.th E-mail : kasetlopburi@hotmail.com

5. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ที่อยู่ : 100 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3642-0950
โทรสาร : 0-3642-4929 Website : www.lpc.ac.th E-mail : lopburi07ptc@hotmail.com

6. วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง) ที่อยู่ : 343 หมู่ 1 ถ.สุรนารายณ์ ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ : 0-3670-8093 โทรสาร : 0-3670-8094 Website : www.ksr.ac.th E-mail : kicec.std2001@gmail.com

7. วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ที่อยู่ : 221 หมู่ 1 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ : 0-3646-2050 โทรสาร : 0-3646-2050 Website : chaibadan.ac.th E-mail : padmook@hotmail.com

8. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง (ชื่อเดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย) ที่อยู่ : 555 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230 โทรศัพท์ : 061-416-8819 โทรสาร : – Website : www.sugartech.ac.th E-mail : –