สมัครเรียน ปวส ที่เปิดสอนในจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส ปี 2568 ของสถาบันการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568 โดยมีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร ปวช จำนวน 6 สถาบันการศึกษา 62 หลักสูตรระดับ ปวส ที่เปิดสอน ดังนี้

1. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ

3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป การบัญชี การเลขานุการ เกษตรศาสตร์ เกษตรอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อาหารและโภชนาการ

4. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

5. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทั่วไป การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

6. วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ระดับ ปวส. เครื่องกล

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ลำดับ สถานศึกษา ระดับการศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน รูปแบบ ประเภท
1 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ทวิภาคี
2 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ทวิภาคี
3 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
4 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ทั่วไป ทวิภาคี
5 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
6 ปวส. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทั่วไป ทวิภาคี
7 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ทวิภาคี
8 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ทวิภาคี
9 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ปกติ
10 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
11 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ทั่วไป ทวิภาคี
12 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
13 ปวส. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทั่วไป ทวิภาคี
14 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ปวส. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ การเกษตร ทั่วไป สมทบ
15 ปวส. เกษตรกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ทั่วไป ปกติ
16 ปวส. เกษตรกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ทั่วไป ทวิภาคี
17 ปวส. เกษตรกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ทั่วไป สมทบ
18 ปวส. เกษตรกรรม พืชศาสตร์ การผลิตพืชอาหารปลอดภัย ทั่วไป ปกติ
19 ปวส. เกษตรกรรม พืชศาสตร์ การผลิตพืชอาหารปลอดภัย ทั่วไป สมทบ
20 ปวส. เกษตรกรรม พืชศาสตร์ พืชไร่ ทั่วไป ทวิภาคี
21 ปวส. เกษตรกรรม พืชศาสตร์ พืชไร่ ทั่วไป ปกติ
22 ปวส. เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การผลิตสัตว์ ทั่วไป ปกติ
23 ปวส. เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การผลิตสัตว์ ทั่วไป ทวิภาคี
24 ปวส. ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั่วไป ปกติ
25 ปวส. ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั่วไป ทวิภาคี
26 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ทั่วไป ปกติ
27 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการคลังสินค้า ทั่วไป ปกติ
28 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ทั่วไป ปกติ
29 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั่วไป ปกติ
30 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ทั่วไป ปกติ
31 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
32 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ ทั่วไป ปกติ
33 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
34 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป ปกติ
35 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ทั่วไป ปกติ
36 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ทั่วไป ทวิภาคี
37 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ ทั่วไป ปกติ
38 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ทั่วไป ปกติ
39 ปวส. อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ทั่วไป ปกติ
40 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ปกติ
41 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
42 ปวส. อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
43 ปวส. อุตสาหกรรม โยธา โยธา ทั่วไป ปกติ
44 ปวส. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทั่วไป ปกติ
45 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป สมทบ
46 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป สมทบ
47 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
48 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป สมทบ
49 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป สมทบ
50 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปวส. คหกรรม การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม ทั่วไป ปกติ
51 ปวส. คหกรรม เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ทั่วไป ทวิภาคี
52 ปวส. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ทั่วไป ทวิภาคี
53 ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ ทั่วไป ปกติ
54 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทั่วไป ทวิภาคี
55 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน ทั่วไป ปกติ
56 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ทวิภาคี
57 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
58 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ปกติ
59 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ทวิภาคี
60 ปวส. ศิลปกรรม ดิจิทัลกราฟิก ดิจิทัลมีเดีย ทั่วไป ปกติ
61 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดประชุมและนิทรรศการ ทั่วไป ทวิภาคี
62 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั่วไป ทวิภาคี

1. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ที่อยู่ : 74ถ.ขุนช้าง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ : 0-3552-2101 โทรสาร : 0-3552-3807 Website : www.stc.ac.th E-mail : yeen_jo@hotmail.com

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่อยู่ : 279 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ : 0-3551-1355 โทรสาร : 0-3552-4022 Website : www.spvc.ac.th E-mail : admin.spvc@hotmail.com

3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ที่อยู่ : 288 หมู่ 1 ถ.อู่ทอง-บ้านไร่ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ : 0-3559-5055, 0-3559-5056 โทรสาร : 0-3559-5055 Website : www.spcat.ac.th E-mail : suphanatc@hotmail.com

4. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ที่อยู่ : 166/1 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ : 0-3551-1880 โทรสาร : 0-3552-3890 Website : www.bunharnpoly.ac.th E-mail : praphask@gmail.com

5. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ที่อยู่ : 25 หมู่ 10 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ : 0-3555-3045, 0-3556-4750 โทรสาร : 0-3556-4750 Website : www.uic.ac.th E-mail : uicacth@hotmail.com

6. วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ที่อยู่ : 198 หมู่ 6 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ : 0-3555-2105 โทรสาร : 0-3555-2105, 0-3553-2411 Website : www.siace.ac.th E-mail : siace@siace.ac.th