สมัครเรียน ปวส ที่เปิดสอนในจังหวัดอยุธยา 2568

ข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส ปี 2568 ของสถาบันการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568 โดยมีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร ปวช จำนวน 7 สถาบันการศึกษา 57 หลักสูตรระดับ ปวส ที่เปิดสอน ดังนี้

1. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

ค่าเทอม ปวส :  บาท

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการโลจิสติกส์ เครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการต่อเรือ อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

ค่าเทอม ปวส :  บาท

4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ค่าเทอม ปวส :  บาท

5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

ค่าเทอม ปวส :  บาท

6. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม พืชศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

ค่าเทอม ปวส :  บาท

7. วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

ค่าเทอม ปวส :  บาท

8. วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสระดับ ปวส. การบัญชี

ค่าเทอม ปวส :  บาท

 1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
  ลำดับ สถานศึกษา ระดับการศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน รูปแบบ ประเภท
  1 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ทวิภาคี
  2 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป สมทบ
  3 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ทวิภาคี
  4 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป สมทบ
  5 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
  6 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป สมทบ
  7 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต ทั่วไป ทวิภาคี
  8 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต ทั่วไป สมทบ
  9 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
  10 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป สมทบ
  11 วิทยาลัยการอาชีพเสนา ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ทวิภาคี
  12 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ทวิภาคี
  13 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ทั่วไป ทวิภาคี
  14 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
  15 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม ทั่วไป ทวิภาคี
  16 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม ทั่วไป ด้อยโอกาส
  17 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
  18 ปวส. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทั่วไป ทวิภาคี
  19 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ปวส. เกษตรกรรม เทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเกษตร เทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเกษตร ทั่วไป ปกติ
  20 ปวส. เกษตรกรรม เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ทั่วไป ทวิภาคี
  21 ปวส. เกษตรกรรม พืชศาสตร์ พืชสวน ทั่วไป ทวิภาคี
  22 ปวส. เกษตรกรรม พืชศาสตร์ พืชสวน ทั่วไป อศ.กช
  23 ปวส. เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ทั่วไป ทวิภาคี
  24 ปวส. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ทั่วไป ทวิภาคี
  25 ปวส. ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั่วไป อศ.กช
  26 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ปกติ
  27 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการ ทั่วไป ทวิภาคี
  28 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการ ทั่วไป สมทบ
  29 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ทวิภาคี
  30 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป สมทบ
  31 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ทั่วไป ทวิภาคี
  32 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ทั่วไป สมทบ
  33 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
  34 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป สมทบ
  35 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
  36 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ทั่วไป ทวิภาคี
  37 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ทั่วไป สมทบ
  38 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ ทั่วไป ทวิภาคี
  39 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต ทั่วไป ทวิภาคี
  40 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต ทั่วไป สมทบ
  41 ปวส. อุตสาหกรรม เทคโนโลยีบริการยานยนต์ ธุรกิจการบริการยานยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
  42 ปวส. อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
  43 ปวส. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทั่วไป ทวิภาคี
  44 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ปวส. พาณิชยนาวี เทคนิคเครื่องกลเรือ เทคนิคเครื่องกลเรือ ทั่วไป ทวิภาคี
  45 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ทั่วไป ทวิภาคี
  46 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
  47 ปวส. อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการต่อเรือ เทคโนโลยีการต่อเรือ ทั่วไป ทวิภาคี
  48 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
  49 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปวส. คหกรรม การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ ทั่วไป ปกติ
  50 ปวส. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ทั่วไป ทวิภาคี
  51 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการ ทั่วไป ปกติ
  52 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ทวิภาคี
  53 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
  54 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ทั่วไป ปกติ
  55 ปวส. ศิลปกรรม ดิจิทัลกราฟิก ดิจิทัลกราฟิก ทั่วไป ปกติ
  56 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ทั่วไป ทวิภาคี
  57 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั่วไป ทวิภาคี

  1. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ : 29 ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 0-3524-5144-6 โทรสาร : 0-3532-1956 Website : www.ayuttech.ac.th E-mail : np_cc49@hotmail.com

  2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ : 25 หมู่ 2 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 0-3525-1491 โทรสาร : 0-3525-1491 Website : www.ayutthaya-ship.ac.th E-mail : webmaster@ayutthaya-ship.ac.th

  3. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่อยู่ : 55 หมู่ 9 ถ.โรจนะ-อุทัย ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์ : 0-3535-0661-2, 0-3522-2679 โทรสาร : 0-3535-6541-2, 0-3522-6279 ต่อ 23 Website : www.aitc.ac.th E-mail : nual-prang@hotmail.com

  4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ : 2 หมู่ 4 ถ.เดชาวุธ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 0-3524-1211 โทรสาร : 0-3524-1211 Website : www.ayutthaya_ship.ac.th E-mail : wepmaster@ayutthaya_ship.ac.th

  5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ที่อยู่ : เลขที่ 59 หมู่ 1 ต.โพธิ์แตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 โทรศัพท์ : 0-3570-4152 โทรสาร : 0-357-041-52 ต่อ 102 Website : www.kasetbangsai.ac.th E-mail : kasetbangsai@gmail.com

  6. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ : 131 หมู่ 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 0-3521-3334, 0-3533-5237 โทรสาร : 0-3533-5965 Website : www.apc.ac.th E-mail : apc@apc.ac.th

  7. วิทยาลัยการอาชีพเสนา ที่อยู่ : 68 หมู่ 4 ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์ : 0-3578-6039 โทรสาร : 0-3578-6038 Website : www.senavec.ac.th E-mail : : senavecg@gmail.com

  8. วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 โทรศัพท์ : 0-3585-0800 โทรสาร : 0-3585-0799 Website : www.mice.ac.th E-mail : –