สมัครเรียน ปวส ที่เปิดสอนในจังหวัดอ่างทอง

ข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส ปี 2568 ของสถาบันการศึกษาในจังหวัดอ่างทอง ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568 โดยมีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร ปวส จำนวน 3 สถานบันการศึกษา 26 หลักสูตรระดับ ปวส ที่เปิดสอน ดังนี้

  1. วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง / ระดับ ปวส. / การบัญชี การเลขานุการ เครื่องกล
  2. วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ / ระดับ ปวส. / การจัดการทั่วไป การบัญชี เครื่องกล
  3. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง / ระดับ ปวส. / การก่อสร้าง การจัดการทั่วไป การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ลำดับ สถานศึกษา ระดับการศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน รูปแบบ ประเภท
1 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทั่วไป ทวิภาคี
2 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ทวิภาคี
3 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ทวิภาคี
4 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ทั่วไป ทวิภาคี
5 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
6 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม ทั่วไป ทวิภาคี
7 ปวส. อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
8 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการ ทั่วไป ทวิภาคี
9 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการ ทั่วไป เทียบโอน
10 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
11 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ทวิภาคี
12 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป ปกติ
13 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
14 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ปกติ
15 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
16 ปวส. อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทั่วไป ปกติ
17 ปวส. อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
18 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ปวส. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ทั่วไป ทวิภาคี
19 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการ ทั่วไป ปกติ
20 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
21 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
22 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ปกติ
23 ปวส. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทั่วไป ปกติ
24 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ทั่วไป ปกติ
25 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ทั่วไป ทวิภาคี
26 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
27 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป ปกติ
28 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ทั่วไป ปกติ
29 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ปกติ
30 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
31 ปวส. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทั่วไป ปกติ

1. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ที่อยู่ : 2 ถนนเทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ : 0-3561-1656, 0-3562-5158 โทรสาร : 0-3561-1726 Website : www.attc.ac.th E-mail : chanin_at@hotmail.com

2. วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ที่อยู่ : 66 หมู่ 4 ถ.เสนา-ท่าช้าง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ : 0-3563-2123 โทรสาร : 0-3562-2363 Website : www.viset.ac.th E-mail : viset@viset.ac.th

3. วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ที่อยู่ : 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ : 0-3569-1848, 0-3569-1087 โทรสาร : 0-3569-1848 Website : www.phothong.ac.th E-mail : bee255488@hotmail.com