จบ ปวส. ต่อ ป.ตรี มหาลัยที่รับเทียบโอน ปวส 68 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ป ตรี เทียบโอน ปวส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นหนึ่งในมหาลัยที่รับเทียบโอน ปวส. เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ในปี 2568 โดยรับผู้จบ ปวส. เข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน) ที่คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ โดยเปิดหลักสูตร ป.ตรี เทียบโอน ใน 5 สาขาวิชา ดังนี้

  1. ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการ เทียบโอน
  2. ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เทียบโอน
  3. ป.ตรี สาขาวิชาการบัญช เทียบโอน
  4. ป.ตรี สาขาวิชาสารสนเทศและนวัติกรรมดิจิทัล เทียบโอน
  5. ป.ตรี สาขาวิชาการตลาด เทียบโอน

สมัครเรียน 1 300x90
มทร. ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 • ป.ตรี การจัดการ เทียบโอน ปวส การจัดการ
 • ป.ตรี บัญขี เทียบโอน ปวส บัญชี
 • ป.ตรี ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เทียบโอน ปวส ระบบสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มทร. ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 • ป.ตรี การจัดการ เทียบโอน ปวส การจัดการ
 • ป.ตรี บัญขี เทียบโอน ปวส บัญชี
 • ป.ตรี ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เทียบโอน ปวส ระบบสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มทร. ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

 • ป.ตรี การจัดการ เทียบโอน ปวส การจัดการ
 • ป.ตรี บัญขี เทียบโอน ปวส บัญชี
 • ป.ตรี ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เทียบโอน ปวส ระบบสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มทร. ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วสุพรรณบุรี

 • ป.ตรี การจัดการ เทียบโอน ปวส การจัดการ
 • ป.ตรี การจัดการ เทียบโอน ปวส การจัดการโลจิสติกส์
 • ป.ตรี การตลาด เทียบโอน การตลาด บัญชี
 • ป.ตรี ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เทียบโอน ปวส ระบบสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มทร สุวรรณภูมิ เป็นหนึ่งใน มหาลัย ที่รับเทียบโอน ป.ตรี ในปี 2567-2568 ซึ่งรายชื่อสาขาวิชา ระดับ ปวส ที่สามารถสมัคร หลักสูตรเทียบโอน ป.ตรี ของคณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีดังนี้

 • สาขาวิชาการบัญชี (ปวส.การบัญชี)
 • สาขาวิชาการตลาด (ปวส.การตลาด)
 • สาขาวิชาการเลขานุการ (ปวส.การเลขานุการ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
 • สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (ปวส.ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)
 • สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล (ปวส.ธุรกิจสถานพยาบาล)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ปวส.การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ (ปวส.ภาษาต่างประเทศธุรกิจ)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ปวส.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
 • สาขาวิชาการจัดการ (ปวส.การจัดการ)
 • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (ปวส.การจัดการสำนักงาน)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬา (ปวส.การจัดการธุรกิจการกีฬา)
 • สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ปวส.ธุรกิจการบิน)
 • สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ (ปวส.วิจิตรศิลป์)
 • สาขาวิชาการออกแบบ (ปวส.การออกแบบ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก (ปวส.เทคโนโลยีเซรามิก)
 • สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องถมและเครื่องประดับ (ปวส.ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องถมและเครื่องประดับ)
 • สาขาวิชาถ่ายภาพและมัลติมีเดีย (ปวส.ถ่ายภาพและมัลติมีเดีย)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม (ปวส.เทคโนโลยีศิลปกรรม)
 • สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก (ปวส.ดิจิทัลกราฟิก)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง (ปวส.เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง)
 • สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี (ปวส.เครื่องประดับอัญมณี)
 • สาขาวิชาช่างทองหลวง (ปวส.ช่างทองหลวง)
 • สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน (ปวส.การพิมพ์สกรีน)
 • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (ปวส.ออกแบบนิเทศศิลป์)