วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)

ผู้นำนวัตกรรมการศึกษาด้านบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจหลักของคณะ
  • การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
  • การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม
  • การบริการวิชาการสู่สังคม ชุมชน
  • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  • บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล


1330 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 251 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 16,831 ครั้ง
 • ปีนี้ : 83,166 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 238,414 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ