วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)

ผู้นำนวัตกรรมการศึกษาด้านบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจหลักของคณะ
  • การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
  • การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม
  • การบริการวิชาการสู่สังคม ชุมชน
  • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  • บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล


1503 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. (ห้องคณบดี) 035-245181
(ห้องสำนักงาน) 035-242213
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 68 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 17,319 ครั้ง
 • ปีนี้ : 164,828 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 320,076 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ