ปรัชญา/ปณิธาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจนนทบุรี คณะบริหารธุรกิจสุพรรณบุรี คณะบริหารธุรกิจหันตรา คณะบริหารธุรกิจวาสุกรี

ปรัชญา (Philosophy)
การบริหารจัดการงานในองค์กรจะสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสามารถอย่างแท้จริงเข้าไปปฏิบัติงานในองค์กรนั้น ๆ

ปณิธาน (Determination)
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน เชี่ยวชาญการปฏิบัติ พัฒนางานวิชาการที่มีคุณภาพสู่สังคมและชุมชน