หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล จันทร์เรือง คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุธิดา นุริตมนต์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลจาก : ภาพ : สุริสา ข้อมูล : สริสา รายงาน : นาตยา 9/7/2564


408 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 425 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,994 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,126 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,421 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ