ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล จันทร์เรือง คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุธิดา นุริตมนต์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน