ประเด็นยุทธศาสตร์และภารกิจหลัก


ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต/li>
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และระบบนิเวศการวิจัย
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานราก ด้วยเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงมีทักษะการทำงานที่สอดคล้องกับขีดความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพและมีจิตอาสา
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7. การพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


1315 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 264 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 16,844 ครั้ง
 • ปีนี้ : 83,179 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 238,427 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ