อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์ (Identity) ของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลนีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ

“บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน”

เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลนีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ

“แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ”