โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศเข้าสู่สถานประกอบการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ณ ลำพูน รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำศูนย์นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศเข้าสู่สถานประกอบการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากดร.นเรศร์ ศรีมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๒๐ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)