หลักสูตร “การใช้งานแอปพลิเคชั่น Discord เพื่อการเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจ”

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้มอบหมายให้นักศึกษาจัดโครงการ Hands-on Experience Project Online หลักสูตรที่ 1 “การประยุกต์ การใช้งานแอปพลิเคชั่น Discord เพื่อการเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจ” ในรายวิชา Seminar in Information Management ได้รับเกียรติจากนายสิทธิเวช เทียนสุข เป็นวิทยากรบรรยาย “การใช้งานแอปพลิเคชั่น Discord เพื่อการเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจ” มีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศเมศวร์ ตันวีนุกูล และอาจารย์อัศวิน เทียนสัน ให้คำปรึกษาสำหรับการดำเนินโครงการ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Meet โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สาระธรรม หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นประธาน