หลักสูตร “การใช้งานแอปพลิเคชั่น Discord เพื่อการเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจ”

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้มอบหมายให้นักศึกษาจัดโครงการ Hands-on Experience Project Online หลักสูตรที่ 1 “การประยุกต์ การใช้งานแอปพลิเคชั่น Discord เพื่อการเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจ” ในรายวิชา Seminar in Information Management ได้รับเกียรติจากนายสิทธิเวช เทียนสุข เป็นวิทยากรบรรยาย “การใช้งานแอปพลิเคชั่น Discord เพื่อการเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจ” มีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศเมศวร์ ตันวีนุกูล และอาจารย์อัศวิน เทียนสัน ให้คำปรึกษาสำหรับการดำเนินโครงการ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Meet โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สาระธรรม หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นประธาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *