หลักสูตรที่ 2 เทคนิคการใช้แอปพลิเคชัน Picsart ตกแต่งโลโก้และลายน้ำ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้มอบหมายให้นักศึกษาจัดโครงการ Hands-on Experience Project Online หลักสูตรที่ 2 “เทคนิคการใช้แอปพลิเคชัน Picsart ตกแต่งโลโก้และลายน้ำเพื่อธุรกิจออนไลน์” ในรายวิชา Seminar in Information Management ได้รับเกียรติจากคุณวรรณชนก ต้องจิตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีอาจารย์ณัฐภัสสร เกียรติพีรติกุล และอาจารย์จารุณี ทองอร่าม ให้คำปรึกษาสำหรับการดำเนินโครงการ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Meet
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สาระธรรม หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นประธาน