หลักสูตร “การออกแบบงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Canva”

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้มอบหมายให้นักศึกษาจัดโครงการ Hands-on Experience Project Online หลักสูตรที่ 3 “การออกแบบงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Canva” ในรายวิชา Seminar in Information Management ได้รับเกียรติจากคุณณัฐชา สร้อยสูงเนิน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี เอี่ยมประดิษฐ์ และอาจารย์ปริญญา นาโท ให้คำปรึกษาสำหรับการดำเนินโครงการ เมื่อวันอาทิพย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Meet โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สาระธรรม หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นประธาน