หลักสูตร “การใช้งาน Adobe premiere rush ขั้นพื้นฐานในการตัดต่อวีดีโอ”

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้มอบหมายให้นักศึกษาจัดโครงการ Hands-on Experience Project Online หลักสูตรที่ 4 “การใช้งาน Adobe premiere rush ขั้นพื้นฐานในการตัดต่อวีดีโอ” ในรายวิชา Seminar in Information Management ได้รับเกียรติจากคุณชัยพัฒน์ ศรีขำ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีอาจารย์กาญจนา ส่งสวัสดิ และอาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ ให้คำปรึกษาสำหรับการดำเนินโครงการ เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Meet โดยมีอาจารย์ณัฐวัฒน์ หมุดเพ็ชร อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นประธาน