หลักสูตร “การใช้งานแอปพลิเคชัน InShot เพื่อการตกแต่งภาพและตัดต่อวิดีโอขั้นพื้นฐาน”

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้มอบหมายให้นักศึกษาจัดโครงการ Hands-on Experience Project Online หลักสูตรที่ 8 “การใช้งานแอปพลิเคชัน InShot เพื่อการตกแต่งภาพและตัดต่อวิดีโอขั้นพื้นฐาน” ในรายวิชา Seminar in Information Management ได้รับเกียรติจาก คุณสาธิมา แกว่นวิจิตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีอาจารย์อาจารย์ณัฐฐิณี คงไกรฤกษ์ และอาจารย์บุญฤทธิ์ นกครุฑ ให้คำปรึกษาสำหรับการดำเนินโครงการ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Meet โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สาระธรรม หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นประธาน