รับสมัคร ป.ตรี ปวส. ปวช. คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี 2567

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน ปีการศึกษา 2567 ในระดับ
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. : รับผู้จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.)
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. : รับผู้จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และ รับผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.)
– ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี : รับผู้จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และ รับผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี)
เพื่อเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ได้แก่
1. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 2.ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 3.ศูนย์สุพรรณบุรี 4.ศูนย์นนทบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน)
สาขาวิชาการจัดการ (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เทียบโอน)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ป ตรี)
– สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (ป.ตรี การตลาดดิจิทัล)
– สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ป.ตรี ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล)
– สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป (ป.ตรี การจัดการทั่วไป)
– สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม (ป.ตรี การจัดการอุตสาหกรรม)
– สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ (ป.ตรี การจัดการสำนักงานสมัยใหม่)
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ป.ตรี การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
– สาขาวิชาการจัดการ (ต่อเนื่อง) (ป.ตรี การจัดการ)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ((ป ตรี))

– สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง ป.ตรี บัญชีบัณฑิต )
– สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน ป.ตรี บัญชีบัณฑิต )
– สาขาวิชาการบัญชี (ป.ตรี บัญชีบัณฑิต )

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง ป.ตรี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)

– สาขาวิชาการบัญชี (ปวส. บัญชี)
– สาขาวิชาการตลาด (ปวส. บัญชี)
– สาขาวิชาการจัดการ (ปวส. บัญชี)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปวส. บัญชี)

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ
– หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– สาขาวิชาการบัญชี (ปวช. บัญชี)
– สาขาวิชาการตลาด (ปวช. การตลาด)
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

#รับสมัครนักศึกษาใหม่ #รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2567 #Freshy2567 #คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศPrbaitrus #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ DEK67 #สาขาวิชาการจัดการ #สาขาวิชาการบัญชี #สาขาวิชาการตลาด #สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ #ศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี #ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา #ศูนย์สุพรรณบุรี #ศูนย์นนทบุรี