สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.สุวรรณภูมิ รับสมัคร ป.ตรี ปวช ปวส

 

สาขาวิชาการตลาด

มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องถึงหลักการตลาด รวมทั้ง การศึกษาถึงความสำคัญของผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และยังศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร สาขาวิชา วุฒิที่รับเข้า ศูนย์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การตลาด ม.3 หรือเทียบเท่า วาสุกรี
การตลาด ม.3 หรือเทียบเท่า สุพรรณบุรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด ปวช.บริหารธุรกิจทุกสาขา สุพรรณบุรี
การตลาด ปวช.บริหารธุรกิจทุกสาขา วาสุกรี
การตลาด ม.6 หรื่อเทียบเท่า วาสุกรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด-การบริหารการตลาด ปกติ 4 ปี สุพรรณบุรี
การตลาด-การบริหารการตลาด เทียบโอน ปกติ สุพรรณบุรี
การตลาด-การบริหารการตลาด ปกติ 4 ปี วาสุกรี
การตลาด-การบริหารการตลาด เทียบโอน ปกติ วาสุกรี
การตลาด-การบริหารการตลาด เทียบโอน สมทบ วาสุกรี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เทียบโอน สมทบ วาสุกรี