ค่าเทอม ป.ตรี และ ปวส. สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจฯ 2568 ราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

ค่าเทอม เท่าไหร่ สำหรับการเข้าศึกษาระดับ ปวส. ในคณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

  • ค่าเทอม ปวส สาขา การจัดการ 3,950 บาท

(ตัวเลขนี้ ได้ส่วนลด 50% จากค่าเทอมปกติ ค่าเทอมปกติ ของระดับ ปวส. เท่ากับ 6,850 บาท นอกจากค่าเทอมในภาคการศึกษาแรกจะมีค่าแรกเข้า 2,400 บาท)

ค่าเทอม เท่าไหร่ สำหรับการเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี ในคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

  • ค่าเทอม ป.ตรี การจัดการ 4,850 บาท
  • ค่าเทอม ป.ตรี การจัดการโลจิสติกส์ 4,850 บาท
  • ค่าเทอม ป.ตรี การจัดการอุตสาหกรรม 4,850 บาท
  • ค่าเทอม ป.ตรี การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ 4,850 บาท

(ตัวเลขนี้ ได้ส่วนลด 50% จากค่าเทอมปกติ ค่าเทอมปกติ ของระดับ ป.ตรี. เท่ากับ 8,700 บาท ยกเว้นสาขา ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จะมีค่าเทอม 9,700 บาท นอกจากค่าเทอมในภาคการศึกษาแรกจะมีค่าแรกเข้า 2,650 บาท)

หลักสูตรที่เปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตร สาขาวิชา วุฒิที่รับเข้า ศูนย์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการ ปวช.บริหารธุรกิจทุกสาขา หันตรา
การจัดการ ม.6 หรื่อเทียบเท่า หันตรา
การจัดการ ปวช.บริหารธุรกิจทุกสาขา วาสุกรี
การจัดการ ม.6 หรือเทียบเท่า วาสุกรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปกติ 4 ปี วาสุกรี
การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ ปกติ 4 ปี วาสุกรี
การจัดการอุตสาหกรรม ปกติ 4 ปี วาสุกรี
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปกติ 4 ปี วาสุกรี
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทียบโอน ปกติ วาสุกรี
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทียบโอน สมทบ วาสุกรี
การจัดการอุตสาหกรรม เทียบโอน ปกติ วาสุกรี
การจัดการอุตสาหกรรม เทียบโอน สมทบ วาสุกรี
การจัดการทั่วไป ปกติ 4 ปี วาสุกรี
การจัดการทั่วไป เทียบโอน ปกติ วาสุกรี
การจัดการทั่วไป เทียบโอน สมทบ วาสุกรี
การจัดการทั่วไป ปกติ 4 ปี นนทบุรี
การจัดการทั่วไป เทียบโอน ปกติ นนทบุรี
การจัดการทั่วไป ปกติ 4 ปี หันตรา
การจัดการทั่วไป เทียบโอน ปกติ หันตรา
การจัดการทั่วไป ปกติ 4 ปี สุพรรณบุรี
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปกติ 4 ปี สุพรรณบุรี
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทียบโอน ปกติ สุพรรณบุรี
การจัดการทั่วไป เทียบโอน ปกติ สุพรรณบุรี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เทียบโอน สมทบ วาสุกรี