บท. เข้ารับรางวัลผลการประกวดโครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัลผลการประกวดโครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภทที่ 5 คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ประเภทที่ 6 โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ที่มีโครงงาน/ผลการ ปฏิบัติงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

 1. รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวศุภสุตา โพธิ์ทอง สาขาวิชาระบบสารสนเทศ โครงงานเว็บแอพพลิเคชันระบบการแจ้งซ่อมสำหรับสำนักดิจิทัลการแพทย์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
 2. รางวัลชมเชย นายโอฬาร เกิดจินดา และนายสธน เกิดสกุล สาขาวิชาระบบสารสนเทศ โครงงานการระบุพิกัดแหล่งน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 อำเภอ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 3. รางวัลชมเชย นายธนโชติ พุกจินดา และนางสาวชาลิสา กิจพิทักษ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ โครงงานระบบเบิกวัสดุศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทางหลวงชนบท

ประเภทที่ 7 โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น

 1. รางวัลชนะเลิศ นางสาวพรทิพย์ รักสนิท สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โครงงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังพัสดุ กรณีศึกษา บริษัท
  ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) สาขานครหลวง
 2. รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวอัศรินทร์พร ระรวยศรี สาขาวิชาการจัดการ โครงงานคู่มือมาตรการปฏิบัติของพนักงานการใช้บริการรถรับ-ส่ง ของบริษัทสยามกลาสอินดัสทรี จำกัด

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลจาก : ภาพ : นภัค ข้อมูล : นภัค รายงาน : นาตยา ตรวจ : มณฑาทิพย์ 07/02/2565


375 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. (ห้องคณบดี) 035-245181
(ห้องสำนักงาน) 035-242213
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 69 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 17,320 ครั้ง
 • ปีนี้ : 164,829 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 320,077 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ