รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ

รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (Car) ระดับคณะ และ ระดับหลักสูตร

รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *