ประชุมการวางแผนการบริหารหลักสูตร MBA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์อโณทัย ทิพย์เนตร รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ศิริรัตน์ ไสยวุฒิ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ภิญญดา รื่นสุข และอาจารย์รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมประชุมหารือ เรื่อง การวางแผนการบริหารหลักสูตร MBA เพื่อรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมกลาโหม ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี