ประชุมแนวทางการผลิตอาจารย์และบัณฑิตด้านอาชีวะร่วมกับกรมอาชีวศึกษาของประเทศจีน

อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประธานการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้แทนคณะ หารือในประเด็นพิจารณาความร่วมมืออาชีวศึกษาของจีนเพื่อส่งเสริม มทร. ผลิตอาจารย์ และบัณฑิตด้านอาชีวะ ร่วมกับ คุณพสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำการ ณ กรุงปักกิ่ง หน่วยงานของ China Education Association for International Exchange (CEAIE) กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศจีน และ ASEAN China Center (ACC) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) ในงานนี้คณะบริหารธุรกิจฯ ได้ส่ง อาจารย์ธนธร จงศิริฐิติศักดิ์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์กนกวลี คงสง ร่วมประชุมประชุมพิจารณาความร่วมมืออาชีวศึกษาของจีน เพื่อส่งเสริม มทร. ผลิตอาจารย์และบัณฑิตด้านอาชีวะ