หลักสูตรปริญญาตรี ปี 2567 คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

ค่าเทอมหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี)

ระดับปริญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และสาขาวิชาการบัญชี มีค่าบำรุงการศึกษาเทอมละ 8,700 บาท (อัตราเหมาจ่ายทุกเทอมเท่ากัน) ในส่วนของสาขาวิชาสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มีค่าบำรุงการศึกษาเทอมละ 9,700 บาท โดยมีค่าแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ 2,650 บาท หากสมัครก่อนวันที่ 20 ธค 66 และ ชำระค่าเทอมภายใน 31 ธค 66 จะได้รับสิทธิ์ลดค่าเทอม 50%

หลักสูตรปริญญาตรี (ป.ตรี)

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ ผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาและไม่ใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือ ผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาสารสนเทศ โดยมีศูนย์พื้นที่จัดการศึกษา 4 ศูนย์ คือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์นนทบุรีและศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป (ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม 121 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 85 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสำนักงาน (ป.ตรี การจัดการสำนักงานสมัยใหม่)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม 121 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 85 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม (ป.ตรี การจัดการอุตสาหกรรม)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม 121 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 85 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี (ป.ตรี การบัญชี)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม 130 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ป.ตรี การจัดการโลจิสติกส์)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม 130 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 85 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด (ป.ตรี การตลาด)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม 124 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 88 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ป.ตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม 124 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 88 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

การจัดการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ป.ตรี)

การจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อนก็ได้ โดยกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษา ภาคปกติ