โครงการสัมมนา เรื่องโลจิสติกส์ยุคโควิดพลิกวิกฤติเป็นโอกาส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่องโลจิสติกส์ยุคโควิด พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรส ทองเชื้อ อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และอาจารย์อรคพัฒร์ บัวลม อาจาย์สาขาวิชาการจัดการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 จัดโดยอาจารย์อภิชยา นิเวศน์ และนักศึกษา LMG26141N ในรายวิชา Seminar in Logistics and Supply chain Management สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet