คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด มุ่งพัฒนาบัณฑิตตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติพันธุ์ใหม่ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ จึงดำเนินการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน ร่วมกับ บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด โดยมี ดร.สุกฤษฎิ์ ลิมโพธิ์ทอง ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ด้านงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร คุณเกษม ภวนาคโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คุณอภิญญา ชุณหะหิรัณย์ ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาด้านโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณสันต์ ปิ่นแก้ว ผู้จัดการสำนักงานพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารคณะ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมหารือการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงร่วมกับสถานประกอบการ (CWIE) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ผ่านรูปแบบออนไลน์