เจ้าหน้าที่ประสำนักงานคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

คุณมารีนา อรุณบุญลือ
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์
หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวสันต์ ขันธพร
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณจันทิมา ปิ่นสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา
คุณนิ่มนวล ท่าสระ
นักวิชาการศึกษา
คุณบัวทิพย์ สนทอง
นักวิชาการศึกษา
คุณกติกา เล็กจำปี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณธีระวัฒน์ วิลามาศ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณพิสิทธิ์ จงอนันต์ตระกูล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวธัญญู วัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณนภัค คีรีเมฆินทร์
นักวิชาการศึกษา
คุณสุณิสา สุขไสยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณฐิติมา กลิ่นระคนธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณสุริสา เลิศฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณมณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณศศิธร เพียรอ้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณเกวรี ทรัพย์ประเสริฐ
นักวิชาการศึกษา
คุณมลฤดี สุภีแดน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณนาตยา ภูมิโคกรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป