โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินยา แตงอ่อน รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์ในสาขวิชา ด้านการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัย และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ อันจะส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ไปสู่การพัฒนาตนเอง คณะ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในลำดับต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณพล ศรีแดง ตำแหน่ง Chief Operating Officer จากสถาบัน Culineur, School of Culinary Arts and Entrepreneurship เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมอู่ทอง ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี