กิจกรรมที่ 2 เขียนแผนธุรกิจยังไงให้ได้สินเชื่อ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมที่ 2 เขียนแผนธุรกิจยังไงให้ได้สินเชื่อ สาขาวิชาการจัดการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมที่ 2 หัวข้อ “เขียนแผนธุรกิจยังไงให้ได้สินเชื่อ” ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.มรกต กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ จากรางวัลนาคเณศ ประจำปี 2565 เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดการประกวดแผน ฺBMC ภายหลังจากการสิ้นสุดการอบรม โดยรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ 6101 อาคาร 6 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี