โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่อาจารย์เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่อาจารย์เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่อาจารย์เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ ให้อาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจฯ ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการสื่อสารเพื่อการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้การเรียนการสอนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก Mr. Arnel Dave Jimenez อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวรัตน์ อินทรประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แจ่มจันทร์ บุญโญปกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ สินโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวดี วงษ์เสถียร อาจารย์ผ่องพรรณ สาคะรังค์ อาจารย์กันตวีร์ เวียงสิมา และอาจารย์รุจิกา ธรรมลักษมี เป็นคณะกรรมการประกวดการนำเสนอการสอน เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 6101 อาคาร 6 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี