กิจกรรมที่ 1 หัวข้อการพัฒนาผลงานวิจัยรับใช้สังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Share and Enjoy !

Shares

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมที่ 1 หัวข้อการพัฒนาผลงานวิจัยรับใช้สังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในลักษณะการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 หัวข้อการพัฒนาผลงานวิจัยรับใช้สังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาศิลปากร ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการจัดการชุมชน โดยรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมกลาโหม ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี