ประชุมพัฒนาหลักสูตรร่วมกับบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกับ คุณชัญญา เกื้อวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานแผนและมาตรฐานค้าปลีก บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) และทีม ประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรตลอดจนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมกลาโหม ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี