ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

Share and Enjoy !

Shares

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมกลาโหม ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ อาจารย์อรนี บุญมีนิมิต วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์ทศพล ปรีชาศิลป์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน