โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่

สาขาวิชาการตลาด ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรเดิม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรเดิม เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา และสอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มในอนาคต หลักสูตร “การวางแผนและกลยุทธ์การตลาดโดยเน้น สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณแพร่เพชร ศรีอ่อน ผู้ก่อตั้งบริษัท P.A.T. FACADE & ASSOCIATES COMPANY LIMITED และ ผู้ก่อตั้ง บริษัท LE ORGANIC (THAILAND) CO., LTD. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ Customer Journey Mapping Analysis และคุณปรีชา นวประภากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท DFAP ARCHITECT COMPANY LIMITED วิทยากรบรรยาย หัวข้อ Customer Relationship Building and Customer Segmentation ในวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมกลาโหม ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี