พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินยา แตงอ่อน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายอัฏฐวัฒน์ บรรทัดจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการงานขายธุรกิจค้าปลีก บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) ตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อสนับสนุนนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง โดยส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกลาโหม ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี