พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริษัท สวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ บริษัท สวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณอำพัน กิจเสริมทรัพย์ ผู้จัดการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ บริษัท สวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด