หลักสูตร “พื้นฐานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรในยุคดิจิทัล”

นักศึกษา กลุ่มเรียน ISM26421N สาขาระบบสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Hands-on Topics Training ในรายวิชา Seminar in Information Management โครงการย่อยที่ 1 หลักสูตร “พื้นฐานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรในยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ลิขิต แจ่มอุทัย และอาจารย์ณัฐวัฒน์ หมุดเพ็ชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) โดยมีนายบรรจง น้อยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) เป็นประธาน
เปิดโครงการ