หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคสมทบ) สำหรับนักข่าว รุ่นที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) และคุณพงศกร ภัทรมานพ ผู้สื่อข่าวอาวุโส ร่วมแถลงข่าวการจัดการศึกษาให้แก่สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เพื่อประกาศความพร้อมเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคสมทบ) สำหรับนักข่าว รุ่นที่ 1 โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในการทำข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)