อบรมหลักสูตร CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดอบรมหลักสูตร CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับนักศึกษา และบุคลากร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ฝึกครูเสือขับเคลื่อนมาตรการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายใต้ Campaign “Anti Fire” ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา) เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมไพศาลสโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี