การตรวจความพร้อมและความเหมาะสม ในการจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ให้การต้อนรับนายจักรวาล ทิพย์มาลัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน และทีมผู้ติดตาม จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจความพร้อมและความเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 และสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี