หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจฯ (ปวช.) มทร.สุวรรณภูมิ

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจฯ (ปวช.) มทร.สุวรรณภูมิ ปัจจุบันมี 3 หลักสูตร คือ 1.การบัญชี (ปวช.บัญชี) 2.การตลาด (ปวช.การตลาด) 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) รับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) เข้าศึกษา ณ ศูนย์พื้นที่ พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี (พาณิชย์ใน)

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดาวน์โหลด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 สาขาวิชาการบัญชี (ปวช.บัญชี)
 สาขาวิชาการตลาด (ปวช.การตลาด)
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *