หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะบริหารธุรกิจฯ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดาวน์โหลด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 สาขาวิชาการบัญชี
 สาขาวิชาการตลาด
 สาขาวิชาการจัดการ
 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *