หลักสูตร “พื้นฐานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอทีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรในยุคดิจิทัล”

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) สาขาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน ISM26421N ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Hands-on topics training โครงการย่อยที่ 4 หลักสูตร “พื้นฐานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอทีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรในยุคดิจิทัล” ในรายวิชา Semina in information management เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ลิขิต แจ่มอุทัย และอาจารย์ณัฐวัฒน์ หมุดเพ็ชร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล โดยมีคุณณัฐกานต์ สุทธิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการ