หลักสูตร “ปั้นโปรไฟล์ให้จ๊าบด้วยโปรแกรม Photoshop”

อาจารย์อโณทัย ทิพเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Hands-on Topics Training โครงการย่อยที่ 6 หลักสูตร “ปั้นโปรไฟล์ให้จ๊าบด้วยโปรแกรม Photoshop” ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน IS26241N ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ทางด้านกราฟิกดีไซน์ และเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนได้เห็นความสำคัญของกราฟิกดีไซน์ที่มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันจึงได้จัดโครงการดังกล่าว ให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกอโยธยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 21 คน เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีดร.สาธินี ผ่องอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกอโยธยา เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย