โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ

อาจารย์อโณทัย ทิพเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ภายใต้แนวคิด ตลาดรื่นเริง บันเทิงวาสุกรี จำหน่ายสินค้า ทุกวันอังคารและวันพุธ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพทางการตลาด และนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาการตลาด อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงและสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ณ ลานปล่อยของ บริเวณหน้าร้าน Excusive